Držimo sve pod kontrolom da bi obezbedili kvalitet naših proizvoda

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Organizacija MEDIFLORA DOO, Beograd Pavla Labata (11b) 13, Beograd, sa lokacijom proizvodnje u Maloj Mostnici, na adresi Palih Boraca 124 je preduzeće za proizvodnju i prodaju čajeva i biljnih ekstrakata. Obaveza preduzeća je da svojim korisnicima uvek i u svakom trenutku osigura zdravstveno bezbedan i siguran proizvod, saglasan sa deklaracijom, propisima i standardima koristeći uvek proverene i bezbedne sirovine. Kako bi to obezbedili, naše preduzeće će konstantno činiti niz preventivnih mera, integrisanih u Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i HACCP sistem.

Preduzeće je trajno opredeljeno da:

  • osigura sve uslove za primenu dobre prooizvođačke prakse, dobre procesne prakse i dobre higijenske prakse, kao preduslova za sprovođenje HACCP sistema;
  • nabavlja sirovine od proverenih dobavljača i proizvođača;
  • u prostorijama, opremi i priboru za proces prodaje/ skladištenje bude postignut najviši nivo higijene;
  • osigura proveru i usklađivanje upakovanih proizvoda sa propisanim zakonskim odredbama;
  • merne instrumente i opremu redovno etalonira i proverava;
  • zaposleni pri procesu rada budu stalno obučavani o značaju bezbednosti proizvoda i primeni sistema bezbednosti hrane i svesni sopstvenih odgovornosti za mere i pravila koja moraju preduzimati odnosno poštovati;
  • omogući sledljivost proizvoda i pozitivnu komunikaciju sa tržištem;
  • stalno usavršava svoj sistem bezbednosti proizvoda;
  • svom kupcu obezbedi uvek siguran, kvalitetan i bezbedan proizvod.

U Beogradu, 25.08.2021

Direktor
Nebojša Antić